ALGEMENE VOORWAARDEN van BMS VIDEO PRODUCTIES

Gedeponeerd bij de KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR LIMBURG onder nummer 53045548

Artikel 1. DEFINITIES

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van BMS Video Producties, verder genoemd BMS;

1.2. ENG- en Meercamera: vervaardiging van opnames met camera en/of geluidsapparatuur, die in hoofdzaak zijn gericht op verwerking in televisie- en/of bedrijfsproducties en/of Social Media toepassingen (internet, blogs, Twitter, Linked-In, Facebook, You-Tube, Vimeo en soortgelijk);

1.3. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;

1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door BMS niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door BMS is bevestigd;

Artikel 2. ALGEMEEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door BMS desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;

2.2. In prijscouranten, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden BMS niet.

2.3. BMS stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editting, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. BMS bepaalt deze uren in alle redelijkheid, echter deze zijn bij benadering;

2.4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten;

2.5. Indien de hoogte van een vergoeding niet is vastgelegd geldt tenminste de voor de betreffende opdracht gebruikelijke vergoeding, te vermeerderen met de door BMS gemaakte kosten;

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat BMS de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van BMS en deze algemene voorwaarden;

3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende het project de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden de daarvoor benodigde productie uren op basis van het vast uurtarief – naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door BMS bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen datum van oplevering van de productie komt door de wijziging te vervallen;

3.3. De productie wordt opgenomen zoals is overeengekomen. De inhoud van de productie is afhankelijk van de omstandigheden op het moment van de opnamen. BMS behoudt zich bij eventualiteiten nadrukkelijk alle rechten voor. BMS behoudt zich nadrukkelijk alle rechten voor tussentijdse wijzigingen aan te brengen in de regie van de productie. BMS bepaalt de wijze waarop een productie wordt vormgegeven en uitgevoerd;

3.4. Bij een gedeelde productie kunnen aanvullende voorwaarden gelden met betrekking tot onder andere de aanlevering, draaitijden en montage. Deze aanvullende voorwaarden blijken uit de offerte;

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. BMS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal BMS wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden;

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BMS het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Voor derden geldt het addendum voor Freelancers ENG- en Meercamera, welke addendum op eerste verzoek wordt toegezonden;

4.3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BMS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BMS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BMS zijn verstrekt, heeft BMS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen;

4.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan BMS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling zijdens de wederpartij is BMS gerechtigd de aanvang van de vervolgwerkzaamheden op te schorten;

4.5. De wederpartij zorgt ervoor dat BMS vrij en tijdig kan beschikken over: a. de voor de productie benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen ten aanzien van parkeren); b. (toegang tot) het gebouw, het terrein of de locatie waar de productie moet worden uitgevoerd (werklocatie);

Artikel 5. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

5.1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen oplevering van de productie geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige oplevering is BMS dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;

5.2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van oplevering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke: – er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging / montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit BMS kan worden toegerekend; – wederpartij in één of meer verplichtingen jegens BMS tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet; – wederpartij BMS niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

Artikel 6. PRIJZEN

6.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die BMS in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief reisen verblijfkosten en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

6.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is BMS gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

6.3. Wederpartij is verantwoordelijk voor het afdragen van auteurskosten voor de muziek die in een productie wordt gebruikt. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door de auteursrechtenorganisatie en de kosten worden toegevoegd aan de eindfactuur;

6.4. Kosten van een “voice over” stem worden toegevoegd aan de eindfactuur;

Artikel 7. BETALING

7.1. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging;

7.2. BMS hanteert het volgende factuurschema: de helft van de opdrachtsom bij start van de filmwerkzaamheden en de andere helft plus eventueel meerwerk na oplevering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging;

7.3. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;

7.4. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is BMS alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;

7.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, rente en kosten, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders;

7.6. Wederpartij is buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, ook als BMS zich heeft verzekerd voor hulp bij invordering door een derde;

Artikel 8. BOEKING EN OPZEGGING

8.1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de productie of een project, zijn alle door BMS ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door BMS ten gevolge van de annulering geleden schade;

8.2. Opzegging dient in alle gevallen schriftelijk te geschieden;

Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1. Alle door BMS geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van BMS totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen;

9.2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;

9.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht BMS zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen; 9.4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;

9.5. Door BMS geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendoms-voorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;

9.6. Voor het geval dat BMS zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan BMS of aan door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van BMS zich bevinden en die zaken mede terug te nemen;

Artikel 10. RECLAMES EN KLACHTEN

10.1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan BMS. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. BMS zal wederpartij binnen 18 werkdagen na ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BMS in staat is adequaat te reageren;

10.2. Indien een klacht gegrond is, zal BMS de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

10.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal BMS te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;

10.4. Reclame is niet mogelijk indien: – de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie; – de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van BMS op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd; – de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van BMS; – wederpartij niet aan haar verplichtingen jegens BMS (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan; – zonder schriftelijke toestemming van BMS door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;

Artikel 11. OPSCHORTING EN ONTBINDING

11.1. BMS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; – na het sluiten van de overeenkomst BMS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; – wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

11.2. Voorts is BMS bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

11.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BMS op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien BMS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

11.4. BMS behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

12.1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt BMS zich de rechten en bevoegdheden voor die BMS toekomen op grond van de Auteurswet;

12.2. Het eigendom van door BMS verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij BMS, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. Indien BMS aan wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is wederpartij gehouden – op eerste verzoek van BMS – het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is BMS gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen;

12.3. BMS behoudt het recht de door de uitvoering van de productie opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht;

12.4. Al het door BMS vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van BMS niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend en na correcte nakoming van alle verplichtingen;

12.5. De wederpartij verwerft door middel van de opdrachtbevestiging het uitsluitend recht (op) de exploitatierechten op de productie zoals aldaar gedefinieerd, onverlet de aanspraken van BMS ex artikel 45a en verder Auteurswet. BMS behoudt het recht om de productie te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden;

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1. BMS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BMS is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens;

13.2. BMS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van BMS of derden die zijn ingeschakeld door BMS;

13.3. Indien BMS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;

13.4. Indien BMS aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 50.000,00 (Zegge: vijftigduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van BMS in het voorkomende geval te verstrekken uitkering;

13.5. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte;

13.6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BMS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan BMS toegerekend kunnen worden; – de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

13.7. BMS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

Artikel 14. VRIJWARINGEN

14.1. De wederpartij vrijwaart BMS voor aanspraken van derden bijvoorbeeld met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt;

14.2. Indien wederpartij aan BMS informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten;

Artikel 15. RISICO-OVERGANG

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;

Artikel 16. OVERMACHT

16.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;

16.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BMS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BMS niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van BMS worden daaronder begrepen;

16.3. BMS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BMS zijn verplichtingen had moeten nakomen;

16.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

16.5. Voor zover BMS ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BMS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst;

Artikel 17. GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

Artikel 18. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 19. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

19.1. De vestigingsplaats van BMS is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens BMS moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;

19.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van BMS is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;

19.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en BMS gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;

Artikel 20. WIJZIGING, UITLEG en VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

20.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Limburg;

20.2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;

20.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.